Dokümanlar

Tesisimizde depolanması yapılan malzemelere yönelik güvenlik dokümanları aşağıda sunulmuştur.

Metilen Klorit

METILEN KLORIT

Metilen Klorit CAS numarası: 75-09-2
Kimyasal formülü: CH2Cl2
Molekül ağırlığı : 84.93 g/mol
Fiziksel görünüş : renksiz ve sıvı
Yoğunluk : 1.33 g/cm3
Suda çözünürlük : 13 g/L at 20 °C
Kaynama noktası : 39.6 °C, 313 K, 103 °F
Eş anlamları: Diklorometan
Ambalaj şekli: 270 kg’lik varillerde, IBC, dökme
Kullanım alanları: Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin sentezlenmesinde, endüstriyel temizlik sanayisinde, gıda sanayisinde katkı maddesi olarak, boya çıkarmada, vernik ve sprey imalatında, tiner üretiminde, yapıştırıcı sektöründe kullanım görür.
Metilen klorit
Metilen, Klorid, klorit, klorür, metilen klorit, metilen klorid, metilen klorür, Dikloro metan, diklormetan.
Metilen, Klorid, klorit, klorür
Ürün Adı: Dikloro metan
Formülü: CH2Cl2
Maddenin Kimyasal Adı: Dikloro metan
Sinonimleri: Metilen klorit
Sınıf & Sembol: Xn
R: 40 S:23-24/25-36/37
En Önemli Tehlikeleri: Kansorejen etki gösterme riski vardır. (yetersiz ver.)
Teneffüs Edilirse: Solunduğunda açık havaya çıkarılır. Gerekirse suni solunum yapılır. Doktora başvurulur.
Deri İle Temas Ederse: Etkilenen cilt bol sabunlu su ile yıkanır. Gerekirse tahrişi azaltan kremler sürülür.
Gözle Temas Ederse: Göz kapağını açarak bol su ile 15 dk.yıkanır.
Yutulursa: Açık havaya çıkarılır. Bol su içirilir. Doktora başvurulur.
Spesifik Tehlikeleri: Gazı havadan daha ağırdır. Gazı tehlikeli yanıcıdır.
Uygun Yangın Söndürme Maddesi: CO2, köpük ve kuru toz.
Yangınla Mücadelede Gerekli Koruyucu Teçhizat: Tehlike bölgesinde kimyasallara dayanıklı giysiler vemaskeler kullanılır.
Kişisel Önlemler: Buharı solunulmamalı ve maddeyle temastan kaçınılmalıdır.
Çevresel Önlemler: Kanalizasyon sistemlerine dökülmemelidir.
Kullanma: Emniyetli kullanmak için maddeyi solumaktan kaçının.
Depolama: Kaplar sıkı kapatılmalı, iyi havalandırılmış yerde olmalı, ışıktan korunmalı, sıcaklığı 15-250C arasında olmalıdır.

Solunum Sisteminin korunması: Buharlarına ve organik bileşiklerine karşı FİLTRE A kullanılır.
Ellerin korunmasında: Gereklidir.
Gözlerin korunması: Gereklidir.
Molekül Ağırlığı: 84,93 g/mol
Fiziksel Görünüş: Berrak, tortusuz sıvı
Renk: Renksiz
Koku: Tatlımsı
Kaynama noktası: 40 0C
Erime noktası: -95 0C
Yoğunluk: 1,33 g/ml
Suda Çözünürlük: 20 gr/lt (200 C de)
Stabilizatör: 2-metil-2-büten
Kaçınılması Gereken Durumlar:
Sıcaklıktan kaçınılmalıdır.
Temas Etmemesi
Gereken Maddeler: Alkali metaller, toprak alkali metaller, toz metaller, alkali amidler, perklorik asit, nitrik alüminyum, sodyum azid.
Deri İle Temas: Tahriş eder.
Gözle Temas: Bulanık görme riski vardır. Korneaya zarar verebilir.
Yutma: Boğazda tahriş ve sarhoşluk yapar.

Ekotoksisite bilgileri
Balık toksisitesi: LC50 :310mg/l /96h
İlave bilgiler: Suya, kanalizasyona ve toprağa atılmamalı
İlave Bilgiler: Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın.
Kara taşımacılığı: GGVS, GGVE, ADR, RID
Sınıf: 6,1/15C
İsmi: 1593 Dikloro metan                                                                                                                                                                      


Sellozik Tiner

Sellozik Tiner

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ürün Adı: Selülozik Tiner

Güncelleme Tarihi : 25/05/2023

 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014 Tarih – 29204 Nolu Resmi Gazete) ve (AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.

 

1. Müstahzar ve Şirket Tanımı

1.1. Müstahzarın Tanımı: Selülozik Tiner

Ürün Adı: MYC Ankara Selülozik Tiner

1.2. Müstahzarın Kullanımı: Selülozik boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

1.3. Şirket Tanımı

Üretici Firmanın

Adı: MYC Kimya İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: YUVAKÖY MAH. 3709 CAD. NO: 15 /13

YENİMAHALLE/ ANKARA

Telefon: +90 553 174 7334

 

Acil Tel: 114 (Ulusal Zehir Danışma Merkezi-UZEM)

2. Tehlikelerin Tanıtımı

2.1. Karışımın Sınıflandırılması:

2.1.1. Zararlılık Sınıflandırması

Alev. Sıvı1,H224

Göz Tah. 2, H319

Cilt Tah. 2; H315

Üreme Sis. Tok. 2; H361

BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373

BHOT Tekrar Mrz3;H336

2.2. Etiket Unsurları

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik’e göre etiket unsurları (R.G. 11/12/2013-28848)

2.2.1. Etiketleme

Ürün Kimliği

Etiket İçin Tehlikeyi Belirleyen Bileşen

Toluen ve aseton içerir.

Zararlılık İşaretleri

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

Alev. Sıvı 1, H224 Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar

Göz Tah. 2, H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

Cilt Tah. 2; H315 Cilt tahrişine yol açar

Üreme Sis. Tok. 2; H361 - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var

BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

BHOT TekrarMrz3;H336Rehaveteveyabaşdönmesineyolaçabilir.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P233 - Kabı sıkıca kapalı tutun .

P240 - Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın

P241 - Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / aydınlatma ekipmanı kullanın

P260 - Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın

P264 - Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın

P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın

P280 - Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın

- Müdahale

P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P304+P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir

pozisyonda tutun

P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,

kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P308+P313 - Maruz kalındıysa ya da bu yönde endişe varsa, tıbbi yardım ve gözetim alın

P312 - Kendinizi kötü hissederseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru /

hekimi arayın.

P321 - Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P332+P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın

P337+P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın

P362+P364 - Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın

P370+P378 - Yangın durumunda: Söndürme için su dışında bir malzeme kullanın.

- Depolama

P403+P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun

P405 - Kilit altında saklayın.

- Bertaraf

P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye

edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

2.3. Diğer Zararlar

Bilinen başka bir zararı yoktur.

3. Bileşimin İçeriği Hakkında Bilgi

Madde Cas No EC No Konsantrasyon(%) Sınıflandırma

SEA

toluen 108-88-3 203-625-9 50-80 Alev. Sıvı 2, H225

Cilt Tah. 2, H315

Ürm.Sis.Tok.2,H361d

BHOT Tek. Mrz. 3,H336

BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 Asp.

Tok. 1, H304

aseton; propan-2-on; propanon 67-64-1 200-662-2 10-30 Alev. Sıvı2,H225

GözTah.2,H319

BHOT Tek. Mrz. 3, H336

2-bütoksietanol; etilen glikol

monobütil eter; bütilsellosolve

111-76-2 203-905-0 < 10 AkutTok.4(Ağızyolu),H302

AkutTok.3(Ciltyolu),H311

AkutTok.4(Soluma),H332

AkutTok.4(Soluma:buhar),H332 Cilt

Tah. 2,H315

Göz Tah. 2, H319

propan-2-ol; izopropil

alkol; izopropanol

67-63-0 200-661-7 < 10 Alev. Sıvı2,H225

Göz Tah. 2,H319

BHOT Tek. Mrz. 3, H336

n-bütil asetat 123-86-4 204-658-1 < 10 Alev. Sıvı 3, H226

BHOT Tek. Mrz. 3, H336

2-metilpropan-1-ol; izo- bütanol 78-83-1 201-148-0 < 10 Alev. Sıvı 3, H226

AkutTok.4(Soluma:buhar),H332 Cilt

Tah. 2,H315

GözHsr. 1,H318

BHOTTekMrz.3,H335 BHOT Tek. Mrz.

3,H336

etil asetat 141-78-6 205-500-4 < 10 Alev. Sıvı2,H225

GözTah.2,H319

BHOT Tek. Mrz. 3, H336

2-metoksi-1- metiletilasetat 108-65-6 203-603-9 < 10 Alev. Sıvı 3, H226

*Açıklamalar Bölüm 16’da verilmektedir.

4. İlk Yardım Önlemleri

Göze Temas

Kontak lensiniz varsa, kontrol edin ve çıkartın. Temas halinde, acilen bol su ile gözlerinizi en az 15 dakika

yıkayın. Tıbbi müdahale için acilen doktora başvurun.

Cilde Temas

Temas halinde, cildi bol su ile yıkayın. Tahriş olan cildi merhem ile kaplayın. Temas eden elbiseyi ve

ayakkabıyı çıkartın. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Ayakkabıları da tekrar kullanmadan iyice

yıkayın.

Yutma

Yutulması halinde Tıbbı Personel tarafından istenmedikçe kişi direk kusmasına teşvik etmeyin. Kendiliğinden

kusar ise solunum yolunun temiz kalabilmesi için yan yatırın. Doktora başvurun. Şuuru yerinde olmayan

kişiye kesinlikle ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Yutulan madde eğer yüksek miktarlarda ise acilen doktor

çağırın. Vücudunu sıkan giysileri, yakayı, kravatı kemer ve kuşağı gevşetin. Yutulursa eğer akciğerde hasara

neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Teneffüs

Ciddi Teneffüsü durumunda, maruz kalan kişiyi derhal temiz havaya çıkarın. Nefes almasını takip edin Nefes

almıyorsa, gerekirse suni solunum yapın. Nefes almada güçlük geçiyorsa, oksijen verin. Gerekirse suni

solunum yapın. Ancak ağızdan ağza yapılacak solunumda solunumu yapan kişinin de ikinci dereceden de

olsa etkilenme ihtimali vardır, ağzınızı bir bez ya da benzeri bir şey ile korumaya çalışın. Belirtiler görünürse

tıbbi hizmet sağlayın Doktora başvurun. Uzun süreli teneffüse maruz kalınması halinde ciddi sağlık tehlikesi

mevcuttur. Tekrar edilmiş ve uzun süreli maruziyet hedef organlarda hasara neden olabilir. Doğmamış

çocuğa zararı muhtemel riskler arasındadır.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun söndürücü ortamlar

Karbondioksit (CO2), kuru kimyasallar, köpük

Uygun olmayan söndürücü ortamlar

Su kullanmayınız. Açılmamış kapları soğutmak için su kullanın. Buharları havadan daha ağırdır ve geniş

alanlara yayılarak kıvılcım kaynaklarına ulaşabilir. Su yüzeyinde yüzer ve yanabilir.

Diğer açıklamalar

Çevredeki en uygun söndürücü ekipmanı kullanın.

5.2. Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yanma ile ilgili zararlar

Yanıcı sıvı. Isı, alev ve kıvılcımlardan uzak tutunuz.

Patlama ile ilgili zararlar

Patlama Sınırları

Alt: 1.1 %hacim

Üst: 7.0 %hacim

Reaktivite ile ilgili zararlar

Tehlikeli reaksiyonu duyulmamıştır.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi kullanmalıdır.

Yangınla Mücadele Talimatları

Koruyucu eldiven ve giysi kullanın. Ürün ambalajlarını su spreyi ile soğutun. Taşınabilir ambalajları soğutarak

güvenli ortama taşıyın.

Yangınla Mücadele Personeli İçin Koruyucu Ekipman

Yangın durumunda taşınabilir solunum cihazı kullanın.

Diğer Açıklamalar

Ambalajları su spreyi ile soğutun. Yangın durumunda alanı boşaltın. Yangına uzaktan müdahale edin. Kontrol

altına alınamayan büyük yangınlarda yetkili birimlere haber verin.

5.4. Diğer Bilgiler

Yangın mahallindeki ambalajları su ile soğutun.

Personeli güvenli alana çıkartın.

Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının.

Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin verilmemelidir.

6. Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri

6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri

Bölüm 8’de belirtilen önlemleri alın.

6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin

Koruyucu Ekipman

Cilt, göz, kişisel giysideki bulaşmaları önlemek için uygun koruyucu donanım kullanın.

Bu formun 8. Bölümüne bakın.

Acil Durum Prosedürleri

Bu ürün alevlenebilir özelliktedir. Tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın.

Yeterli havalandırma sağlayın.

Tehlikeli alanı boşaltın.

Acil durum prosedürleri için uzmana danışın.

Diğer Açıklamalar

Tüm güvenlik önlemleri iyice okunup anlaşılana kadar ürünle temas etmeyin, dokunmayın.

6.1.2. Acil Durumda Müdahale Eden Kişiler İçin

Koruyucu Ekipman

Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz / yüz koruyucu kullanın.

Acil Durum Prosedürleri

İlgili olmayan personeli uzaklaştırın, alanı boşaltın. Bu ürün alevlenebilir özellik gösterir.Tüm tutuşturucu kaynakları

uzaklaştırın.

Diğer Açıklamalar

Personelin tüm güvenlik önlemlerini iyice okuyup anladığından emin olun.

6.2. Çevresel Önlemler

Uygun olmayan şekilde toprağa deşarj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir.

Kanalizasyona / yer altı suyuna / yüzeysel suya karışmasını önleyin.

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber verin, yetkilileri bilgilendirin.

6.3. Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

Yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştirin ve madde 13’e göre tasfiye edin.

6.3.1. Dökülmenin Kontrol Altına Alınmasına Dair Tavsiyeler

Yapılabiliyorsa sızıntıyı / kaçağı durdurun.

Etkilenmiş alanı havalandırın.

6.3.2. Dökülmenin Temizlenmesine Dair Tavsiyeler

Yapılabiliyorsa sızıntıyı / kaçağı durdurun.

Etkilenmiş alanı havalandırın.

Kıvılcım çıkartmayan alet ve ekipman kullanın.

6.4. Diğer Bilgiler

Tüm tutuşturucu kaynakları uzak tutun.

6.5. Diğer Bölümlere Atıf

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alın.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alın.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alın.

7. Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde

alınacak tedbirlere ilişkin 12.08.2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal

Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi ve 06.08.2013

tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre çalışma usullerinin planlanmasına

ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir.

Alevlenebilir sıvı içerir.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.

Soğuk tutun.

Kilit altında saklayın.

Isı, kıvılcım, açık ateş kaynaklarından uzak tutun.

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri bölüm 7’den alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri bölüm 8’den alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. Bölümden alınız.

7.1.1. Genel Elleçleme İle İlgili Tavsiyeler

7.1.1.1. Güvenli Elleçleme İçin Uyarılar

Koruyucu kıyafet kullanın ve kıyafet ile temasından kaçının.

Karışımın güvenli elleçlenmesini sağlamak amacıyla yangın oluşmasını önlemek veya kontrol altına almak

için gerekli tedbirleri alınız.

Elle taşıma için uyarılar

Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun.

Göz, cilt ve vücut ile temasından kaçının.

Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.

Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Kabı sıkıca kapalı tutun.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar

Çevreye verilmesinden kaçının.

Sadece ateş almayan aletler kullanın.

Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.

Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

7.1.1.2. Madde veya Karışımların Uyuşmazlıkları İle İlgili Uyarılar

Birbirleri ile uyuşmayan maddelerin veya karışımların elleçlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alınız.

7.1.1.3. Çevre İle İlgili Uyarılar

Dökülmelerin önüne geçilmesi veya su yollarından uzak tutulması gibi madde veya karışımın çevreye

yayılmasının azaltılması için gerekli önlemleri alınız.

Kanalizasyona / yüzeysel suya / yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri

bilgilendiriniz.

7.1.1.4. Ek Uyarılar

Orijinal ambalajının / depolama ortamının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız.

7.1.2. Genel Mesleki Hijyen İle İlgili Tavsiyeler

Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen

standartlarına uyulması zorunludur.

Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız.

İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır.

Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır.

Yemek alanlarına girmeden önce kontamine olmuş giysi ve koruyu ekipman çıkarılmalıdır.

7.2. Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Teknik Önlemler

Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Patlamadan korunma sağlayan ex-proof atmosfer sağlayan havalandırıcı ekipman kullanın.

Alevlenirlik zararlarına dikkat edin.

Buharlaşma koşullarını dikkate alın.

Potansiyel tutuşturucu kaynakları kontrol altına alın.

Hav koşullarını, ortam sıcaklık ve basıncını ürün depolama standartlarına uygun hale getirerek kontrol altına

alın.

Depolama Koşulları

Bu ürün alevlenebilir özelliktedir.

Açık ateş ve tutuşturucu kaynaklardan, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun.

Konteyneri kapalı, soğutulmuş ve iyi havalandırılmış ortamlarda tutun.

Konteynerin zarar görmesini engelleyin.

Ortak Depolama Şartları

Gün ışığından koruyun.

Nemli havadan uzak tutun.

Depolama alanlarında emici özellik göstermeyen, sıvılara karşı dirençli ve kolay temizlenebilir zeminler

oluşturun.

Ortamda sigara içmek ve yemek yemek yasaklanmalıdır.

Yiyecek, içecek ve hayvan beslenme alanlarından uzak tutun.

Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun.

Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak

yapılmalıdır.

Tüm madde ve karışımlar kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında ve ağızları sıkıca kapalı

tutulmalıdır.

Maksimum Depolama Süresi

Raf ömrü 2 yıldır.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Bölüm 1.2’de verilmiş son kullanım alanlarında alınması gereken tedbirleri alın.

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Maruziyet Limitleri

108-65-6 2 -Metoksi-1-Metilasetat

IOELV TWA (US)

IOELVTWA(ppm)

IOELV STEL (mg/m³)

IOELVSTEL(ppm)

275 mg/m³

50 ppm

550 mg/m³

100 ppm Deri

Yorumlar

108-88-3 Toluen

IOELV TWA (US)

IOELV TWA (ppm)

IOELV STEL (mg/m³)

IOELV STEL (ppm)

Yorumlar

192 mg/m³

50 ppm

384 mg/m³

100 ppm Deri

111-76-2 2-bütoksietanol; etilen glikol monobütil eter; bütilsellosolve

IOELV TWA (US)

IOELVTWA(ppm)

IOELV STEL (mg/m³)

IOELVSTEL(ppm)

Yorumlar

98 mg/m³

20 ppm

246 mg/m³

50 ppm Deri

67-64-1 aseton; propan-2-on; propanon

IOELV TWA (US) IOELV

TWA (ppm)

1210 mg/m³

500 ppm

141-78-6 etil asetat

IOELV TWA (US)

IOELV TWA (ppm)

IOELV STEL (mg/m³)

IOELV STEL (ppm)

734 mg/m³

200 ppm

1468 mg/m³

400 ppm

123-86-4 n-bütil asetat

US Notlar SCOEL Recommendations (Ongoing)

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli olan listeler esas alınmıştır.

8.2. Mesleki Maruziyet Kontrolleri

Genel Koruyucu ve Sıhhi Önlemler

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim

eşyalarını derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Cildinize değmesinden

kaçınınız. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

Solunum Sisteminin Korunması

Buharları solunmamalıdır. Eğer böyle ortamlarda çalışılacaksa organik buharlara uygun maske ve kişisel

temiz hava maskesi kullanılmalıdır. Çalışma ortamından çıktıktan sonra bir süre açık havada kalınabilir.

Gözlerin Korunması

Koruyucu kimyasal dayanaklı gözlük ve tam yüz siperliği kullanılmalıdır.

Cilt / Eller / Ayakların Korunması

Kaymayan ve kimyasal dayanıklılığı olan eldivenler (nitril eldivenler gibi) kullanılmalıdır. Uzun kollu koruyucu

giysi giyilmelidir. Genel hijyen kuralları gereği hiçbir kimyasal madde ile direk temas edilmemelidir.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel Hali Sıvı

Koku Karakteristik

Nispi Yoğunluk 0,85 ± 0,01 g/cm3

(25±2 °C)

Parlama Noktası < 21ºC

Kaynama Noktası Uygulanmaz.

Patlama Tehlikesi Mevcut veri yok.

Patlama Sınırları Mevcut veri yok

Viskozite Mevcut veri yok

Çözünürlük Mevcut veri yok

Buhar Basıncı Uygulanmaz

Dağılım Katsayısı (n-oktanol / su) Uygulanmaz

pH Uygulanmaz

10. Kararlılık ve Tepkime

10.1. Tepkime

Bilinen zararlı yan ürünü yoktur.

10.2. Kararlılık

Oda sıcaklığında normal şartlar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Tehlikeli reaksiyonu duyulmamıştır.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Sıcaklık, basınç, ışık, şok, statik boşalma, titreşimler veya diğer fiziksel gerilimler gibi zararlı durumla

sonuçlanabilecek koşullar

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Patlama, alevlenir maddelerin yayılması veya aşırı ısının açığa çıkmasına neden olabilecek tüm malzemeler

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Yangın durumunda tehlikeli ayrışma ürünleri(karbondioksit ve karbonmonoksit) oluşabilir.

11. Toksikoloji Bilgisi

11.1. Akut Toksisite

Toksisite Solunum LC 50 Cilt LD 50 Ağız LD 50

Toluen >18,8 mg/l (rat) 2460 mg/kg(rab) -

2-metilpropan-1-

ol; izo- bütanol

28,1 mg/l (rat) 12267 mg/kg(rab) 5580 mg/kg (rat)

2-bütoksietanol;

etilen glikol

monobütil eter;

bütilsellosolve

- 600mg/kg (rab) 450 mg/kg (rat)

propan-2-ol;

izopropil alkol;

izopropanol

72,6 mg/l (rat) 12800 mg/kg(rab) 4710 mg/kg (rat)

n-bütil asetat 21,1 mg/l (rat) >5000 mg/kg (rab) >6400 mg/kg

(rat)

Göz

Yanmanın algılanmasıyla orta derece, hafif göz tahrişine sebep olabilir.

Solunum

Buharının solunması solunum sisteminde tahrişe neden olabilir, öksürme, hırıltılı solunum ve burun

akıntısına sebep olabilir.

Ağız Yoluyla Alınım

Ürünün yutulması zararlı olabilir. Bu ürünün ağız yoluyla yutulması Merkezi sinir sisteminde bozukluklar, baş

ağrısı, uyuklama, baş dönmesi, mide bulantısı, koordinasyon kaybı, solunum zorluğuna sebep olabilir.

12. Ekolojik Bilgi

Toluen

12.1. Ekotoksisite

Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Cüzi miktarların bile yeraltına

akması halinde içme suyunu tehdit eder. (sınıf2)

12.2. Hareketlilik

Sınıflandırılamaz.

12.3. Kalıcılık ve Nitelik Kaybı

Sınıflandırılamaz.

12.4 Biyolojik Birikim Potansiyeli

Sınıflandırılamaz.

13. Bertaraf Bilgileri

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Emilmiş malzemeyi lisansı olan uygun bir tesiste yakarak imha ettiriniz.

Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.

Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını

engelleyin.

13.2. Güvenli Bertaraf

İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi

yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyin.

Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber verin.

13.3. Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi Numarası

Atık kimlik numaraları / atık tanımlarının tahsisi EWC‘ye göre sanayi ve süreçlere özgü olacak şekilde

yapılmalıdır.

13.4. Temizlenmiş Ambalajlar

Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliğine göre tasfiyesi yapılır.

13.5. Önerilen Temizleme Malzemesi

Kullanılmış ambalajı profesyonel atık imha servisi veren kurum veya kuruluşlara teslim edin.

13.6. Ek Bilgi

Atıklara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlara bakın.

Ürüne ait atık yönetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyin.

Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü inceleyin.

14. Taşımacılık

14.1. Kara Yolu Taşımacılığı

Kara Yolu için RID

RID Class: 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler

UN No: 1263

Ambalaj Grubu: I

UN Uygun Sevkiyat Adı: PAINT (includingpaint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler

andliquidlacquerbase)

14.2. Deniz Yolu Taşımacılığı

IMDG için

IMDG Class: 3

UN No: 1263

Ambalaj Grubu: I

UN Uygun Sevkiyat Adı: PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and

liquid lacquer base)

14.3. Hava Yolu Taşımacılığı

ICAO-TI/IATA-DGR için

IATA Class: 3

UN No: 1263

Ambalaj Grubu: I

UN Uygun Sevkiyat Adı: PAINT (includingpaint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler

andliquidlacquerbase)

15. Mevzuat Bilgisi

Bu ürün; “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve

“AB mevzuatında” öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

16. Diğer Bilgiler

16.1. Yasal Enstrümanlar

Ürün belirtilen amacı dışında kullanılmamalıdır. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli

mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Bu

güvenlik bilgi formundaki bilgiler bugünkü bilgi durumumuza istinaden hazırlanmış olup; ürün özellikleri ile

ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.

16.2. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan / Düzenleyen / Yayınlayan:

MSDS Hazırlayanın Adı-Soyadı:

Sertifika No: 01.147.05

16.3. Yapılan Düzenlemeler

13 Aralık 2014 ve 29204 nolu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.

16.4. İlgili İfadelerin Açıklamaları

H224: Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H311: Cilde teması halinde toksiktir.

H315: Cilde tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H361d: Çocuğa anne karnında muhtemelen zarar verebilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Kısaltmalar

RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
Etil Asetat

ETIL ASETAT

Görünümü : Renksiz, sıvı bileşik

Kimyasal Adı : Etil etanoat

Kimyasal Formülü : CH3COOCH2CH3

Ambalaj Şekli : 190 kg Varillerde, İbclerde, Dökme

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Etil asetat, asetat hidroksil grubunun etoksi ile yer değiştirmesi sonucu oluşan bir bileşiktir. Basitleştirilmiş yapısal formülü: CH3COOCH2CH3. Saf etil asetat aromatik kokusu olan renksiz şeffaf bir sıvıdır. Güçlü eter benzeri bir kokunun yanı sıra yayılması kolay ancak kalıcı olmayan berrak meyveli bir şarap tadına sahiptir. Suda az çözünür, alkol, keton, eter ve kloroform gibi organik çözücülerin çoğunda çözünür. Etil asetat, mükemmel çözünürlük, çabuk kuruyan mülkiyet, selüloz asetat, etil esaslı lif, klorlanmış kauçuk, vinil reçineler, selüloz asetat reçineleri, sentetik kauçuk ve boyalar üretiminde yaygın olarak kullanılan çok önemli bir organik kimyasal hammadde ve mükemmel endüstriyel çözücüdür.

Başlıca işlevleri arasında boya, yapıştırıcı, etil selüloz, deri, linolyum renklendirici, sentetik elyaflara uygulanan endüstriyel bir solvent olarak kullanılması; baskı mürekkeplerine uygulanacak bir bağlayıcı olarak kullanılması, yapay inci üretimi; tıp ve organik asitler üretiminde kullanılan özütleyici ajan; bir baharat ham maddesi ananas, muz ve çilek ve viski, tereyağın lezzetleri için ana ham madde olarak kullanılmaktadır. Her zaman eski şarabın güzel tadından bahsedilir. Bunun nedeni, meyve aromalı etil asetat içeren şarap içindir. Şarap, etil asetat oluşturmak için etanol ile reaksiyona girebilecek az miktarda asetik asit içerir. Bu tersinir bir reaksiyon olduğu için, eski şarabın aroma lezzetine yol açacak kadar etil asetat birikimi için uzun bir zaman alır.
Bazı gelişmiş ülkelerde, insanlara ve çevreye büyük zarar verebilecek benzen çözücüsü ve metil etil keton solventi kademeli olarak değiştiren, toksik olmayan, kirliliği içermeyen bir çözücü olarak kullanılır. Halen etil asetat üretim yolları, esterifikasyon, asetaldehid yoğunlaşma, etilen ilave ve etanol hidrojenasyona bölünebilir. Şirkette benimsenen etanol dehidrojenasyon yöntemi, 1990'ların sonunda geliştirilen ve yan ürün hidrojen gazı üretirken etanolün bir adım hidrojen giderme yoluyla etil asetat üretebilen yeni bir teknolojiydi. Bu yöntemi kullanarak, düşük miktarda su ve çeşitli ağır metal içeren yüksek saflıkta etil asetat üretebilir.

Kullanım Alanları

Etil asetat öncelikle düşük maliyetli, düşük toksikliği ve hoş kokusu nedeniyle tercih edilen bir solvent ve seyreltici olarak kullanılır .
Kahve çekirdeği ve çay yaprağı, bu çözücü ile kafeinsizdir .
Ayrıca boyalarda bir etkinleştirici veya sertleştirici olarak kullanılır
Parfümlerde, deride parfüm kokusu bırakarak çabucak buharlaşır.
Analitik reaktifler ve kromatografi analizi için standart malzeme ve çözücü olarak kullanılabilir.
Aynı zamanda çevresel koruma ve pestisit kalıntılarının analizi için de kullanılabilir.
Organik sentez ve baharat üretimi için de kullanılabilir.
Çözücü olarak ve boyaların ve bazı ilaç ara ürünlerinin sentezi için de kullanılabilir.
Kopyalama makinesi için sıvı nitroselüloz mürekkebi için de kullanılabilir.
Laboratuarda, etil asetat içeren karışımlar, kolon kromatografisinde ve ekstraksiyonlarda yaygın olarak kullanılır .
Etil asetat ile doldurulmuş bir öldürme kavanozunda , buharlar toplanan böcekleri yok etmeden çabucak öldürürler. Higroskopik olmadığı için , etil asetat, böceği, bir koleksiyon için uygun olan uygun montajı sağlayacak kadar yumuşak tutar.
Etil asetat ayrıca boyaların, ilaçların ve parfüm üretiminin hammaddesidir. Etil asetat ayrıca pek çok reçinenin oldukça etkili bir solventi olup mürekkep ve deri üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.